OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda

Osnovna šola Zadobrova

Zadobrovška cesta 35

1260 Ljubljana – Polje

Tel.:08/205 50 50

Odgovorna uradna oseba

Vladimir Znoj

ravnatelj

datum objave kataloga oktober 2007
Datum zadnje spremembe kataloga september 2022

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Zadobrova

Zadobrovška cesta 35

1260 Ljubljana – Polje

Organigram  

b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba

Vladimir Znoj, ravnatelj:

vlado.znoj@guest.arnes.si

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi
Notranji predpisi

d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov Povezava na državni register predpisov

e)  Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

f) Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov /

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /

h) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja /

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta

Fizični dostop na lokaciji matične šole:

Zadobrovška cesta 35

Ljubljana – Polje

Uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00

 

(Skupno 8.649 obiskov, današnjih obiskov 1)